VEDTÆGTER

FOR

FJELLERAD OG OMEGNS UDVIKLINGSSELSKAB ApS

 

 

1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

 

1.1.            Selskabets navn er Fjellerad og Omegns Udviklingsselskab ApS.

 

1.2.            Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune.

 

1.3.            Selskabets formål er via opkøb af jord/og eller fast ejendom at støtte udviklingsprojekter i Fjellerad og omegn samt projektudvikling af nye tiltag til gavn for Fjellerad og omegn.

 

 

2. KAPITAL

 

2.1.            Selskabets anpartskapital udgør kr. 125.000 skriver kroner ethundredetotifemtusinde 00/100 fordelt i anparter á kr. 1.000 og multipla heraf.

 

2.2.            Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange uden fortegningsret for de eksisterende anpartshavere at forhøje selskabets anpartskapital med indtil nom. kr. 100.000. For de nye anparter, der tegnes, skal gælde samme rettigheder som for de eksisterende anparter, jfr. nedenfor pkt. 2.4. 2.8.

 

2.3.            Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de nødvendige vedtægtsændringer i

forbindelse med udnyttelsen af nærværende pkt. 2.2.

 

2.4.            Der oprettes en fortegnelse over anpartshaverne, som skal indeholde samtlige anpartshaveres navne og adresser samt anparternes størrelse. Underretning om ejerskifte eller pantsætning indføres i fortegnelsen med oplysning om den nye anpartshavers eller panthavers navn og bopæl samt størrelsen af anparten, hvis der ikke efter nærværende vedtægter er noget til hinder for erhvervelsen. Underretning skal være modtaget i selskabet senest 4 uger efter, at ejerskifte eller pantsætning er sket. Indførelsen i fortegnelsen skal dateres. Selskabet udsteder bekræftelse på indførelsen i fortegnelsen over anpartshaverne.

 

2.5.            Ingen anparter har særlige rettigheder.

 

2.6.            Ingen anpartshaver skal være pligtig til at lade sine anparter indløse hverken

helt eller delvist.

 

2.7.            Anparterne kan frit overgå mellem en anpartshaver og dennes ejer samt dennes ægtefælle og/eller livsarvinger, eller mellem en anpartshaver og dennes koncernforbundne selskab.

 

2.8.            Overdragelse af anparter kan alene ske til en af bestyrelsen godkendt erhverver. En anpartshaver, der ønsker at afhænde sine anparter, skal derfor give bestyrelsen meddelelse herom samt eventuelt om, til hvem den pågældende ønsker at overdrage sine anparter. Kan bestyrelsen ikke godkende den anviste erhverver, skal anparterne i stedet overdrages til den, som på en af bestyrelsen ført liste over interesserede købere står for tur. Overdragelsen skal ske til den værdi, som anparterne på det givne tidspunkt sættes til at selskabets revisor under hensyntagen til god revisorskik.

 

3. GENERALFORSAMLING

 

3.1.            Selskabets generalforsamling afholdes på selskabets hjemsted.

 

3.2.            Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

 

3.3.            Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering på byens hjemmeside og ved fremsendelse af indkaldelsen til anpartshaverne.. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Endvidere skal indkaldelsen samt eventuelt uddybende materiale hænges på opslagstavlen ved Byens Købmand, Vårstvej 324, Fjellerad.

 

3.4.            Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1.               Valg af dirigent

2.               Formandens beretning

3.               Fremlæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapport

4.               Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

5.               Beslutning om nye tiltag

6.               Valg af medlemmer til bestyrelsen

7.               Valg af revisor og suppleant

8.               Eventuelt

 

3.5.            Forslag fra anpartshavere til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

 

3.6.            Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter, at det øverste ledelsesorgan, revisor eller mindst 10 anpartshavere skriftligt overfor bestyrelsen forlanger det.

 

3.7.            Bestyrelsen skal sørge for, at der føres en protokol over det på generalforsamlingen drøftede. I protokollen skal alle beslutninger fra generalforsamlingen indføres, og protokollen skal underskrives af dirigenten.

 

4. STEMMERET

 

4.1.            Enhver anpartshaver har på generalforsamlingerne en stemme for hvert anpartsbeløb på kr. 1.000. Hver enkelt anpartshaver kan, uanset størrelsen af

dennes anpartskapital, højst afgive 5 stemmer.

 

4.2.            Enhver anpartshaver har ret til at møde på generalforsamlingen, men er endvidere berettiget til at give møde ved fuldmægtig. Fuldmagt til at give møde på en første generalforsamling skal, for så vidt fuldmagten ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldig også med hensyn til en efterfølgende generalforsamling jf. pkt. 4.6.

 

4.3.            De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre Anpartsselskabsloven eller vedtægterne, jævnfør nedenfor, foreskriver andet.

 

4.4.            I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

 

4.5.            Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital.

 

4.6.            Er 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital for beslutningen, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret den nødvendige anpartskapital, skal bestyrelsen snarest indkalde til en ny generalforsamling, hvor beslutningen anses for vedtaget, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede anpartskapital.

 

 

5. LEDELSE

 

5.1.            Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen kan ansætte en direktør.

 

5.2.            Der kan ikke til bestyrelsen vælges mere end ét medlem fra samme husstand.

 

5.3.            Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år. Af de medlemmer, der vælges på den stiftende generalforsamling, afgår de 3 efter lodtrækning ved førstkommende ordinære generalforsamling.

 

5.4.            Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert bestyrelsesvalg og vælger af sin midte

en formand, der leder bestyrelsens forhandlinger, og hvis stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

 

6. TEGNINGSREGEL

 

6.1.            Selskabet tegnes af formanden i forening med to bestyrelsesmedlem eller af fire bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

7. REVISION

 

7.1.            Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

 

7.2.            Revisor vælges på ubestemt tid og fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i stedet.

 

8. REGNSKABSÅR

 

8.1.            Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsperiode går fra selskabets stiftelse til den 31. december 2010.

 

 

Ultimate Web