CO2 Neutral Landsby

 

Formål med projektet

 

 Aalborg Kommune har igangsat projektet CO2 neutral landsby /bæredygtig landsby for at understøtte arbejdet med udmøntningen af bæredygtighedsstrategien samt for at støtte landdistriktsudvikling i kommunen. Projektet skal ses som et forsøgs og samarbejdsprojekt på tværs af forvaltninger samt et projekt med stor grad af borgerinddragelse

Forholdet til anden planlægning

Jf. Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2008-11 skal indsatsen for en miljø og naturmæssig bæredygtig udvikling i kommunen styrkes i de kommende år.

I sær på klimaområdet lægger strategien op til en række indsatser for hvordan udledningen af drivhusgasser skal nedbringes gennem energibesparelser, satsning på vedvarende energi, lavenergibyggeri mv. Strategien lægger også op til hvordan virkningerne af klimaforandringerne kan afbødes, bl.a. hvordan mere nedbør skal håndteres.

Med projektet "CO2 neutral landsby" vil Bæredygtighedsstrategiens mål og indsatser kunne implementeres i et geografisk afgrænset område, hvor indsatsen bygger på høj grad af borgerinddragelse og lokalt engagement. For kommunen vil projektet kunne bruges som fyrtårnsprojekt til inspiration for andre lokalsamfund.

Ideer til indhold/projekter vedr. bæredygtighed.

• Grønt regnskab/CO2 regnskab, byen samlet/hver husstand.

• Lavenergibyggeri.

• Gratis energirådgivning til borgerne vedr. energibesparelser.

• Fælles kørsel på arbejde(pendlingsplanlægning).

• Affaldssortering herunder organisk affald til biogas/kompostering.

• Energirenovering af eksisterende boliger(regeringens energirenoveringsprogram).

• Energi- og miljøprojekter i skole og institutioner/Blåt flag.

• CO2 venlige fødevarer

• Sprøjtefri landsby.

• Renholdelse.

• Naturgenopretning.

• Opsamling og genbrug af regnvand.

• Etablering af Råd for bæredygtighed(kommuner/samråd/erhverv/borgere).

I forhold til Landdistriktspolitikken er udvikling af fysiske rammer og attraktive bosætningsmuligheder et vigtigt element, og projektet CO2 neutral landsby støtter på mange måder landdistrikts indsats.

Projekt CO2 neutral landsby ønskes etableret i landsbyen Fjellerad, som har ca. 400 indbyggere. Byen hviler godt i sin nuværende størrelse, og rummer et aktivt landsbyliv i stadig udvikling. Den historiske landsbys vejstruktur er stort set intakt, og kun mindre vejafretninger og enkelte nyere boligveje skimtes i strukturen. Fjellerad er meget blandet med hensyn til typer af beboelse og vedligehold. Byen har både skole og indkøbsmuligheder. Bygningsmassen er mange steder velbevaret.

En gruppe borgere "Bosætningsgruppen" har siden 2004 arbejdet med at få flere boliger i Fjellerad på et areal syd for byen med udsigt ud over Lindenborg ådal. Bebyggelsen skal være eksperimenterende med hensyn til miljø- og energiforhold. I de foreløbige skitser er der beregnet 16-20 nye boliger, som skal være svanemærkede.

Bosætningsgruppen ønsker sammenhæng mellem den nye bebyggelse og det eksisterende lokalsamfund og projektet vil derfor falde fint i tråd med intentioner vedr. indhold i projekt CO2 neutral landsby, hvor aktørerne både vil være borgerne i Fjellerad og kommunens forvaltninger.

Projektets aktører

Arbejdet mod bæredygtige lokalområder kræver, at borgernes værdier og holdninger ændres i, en for miljøet, positiv retning. En indsats mod mere bæredygtighed inkluderer derfor, den måde vi bygger og bor på, vores ressourceforbrug og adfærd og den måde hvorpå vi planlægger og udvikler vores samfund (byer/infrastruktur og natur).

Det er vigtigt, at lokalområdets borgere er medspiller, i såvel accept af at vil arbejde for et bæredygtigt lokalområde som ved implementeringen af de fastsatte målsætninger. Det vil altid være let at installere tekniske løsninger, men i de tilfælde hvor borgerne ikke bruger dem optimalt eller bruger dem forkert, er der ikke "lagt flere sten på vejen" til ændringer af adfærd i forhold til en mere miljøvenlig adfærd. Det er derfor vigtigt, at borgerne inddrages og deltager i valget af løsninger, og at miljøproblemerne ses i sammenhæng med borgernes hverdagsliv og levevilkår.

En vigtig aktør i processen er lokalområdernes "ildsjæle", da de har indsigt i og kendskab til borgerne, der lever i lokalområderne og besidder den vilje og styrke, der skal til for at få gennemført miljøtiltag. Kort sagt skal ildsjælene motivere de passive aktører, således at der kan opnås helhedsorienteret løsninger. Bosætningsgruppen vil være en vigtig indgang til at skabe grobund for et godt samarbejde, og det er tanke at der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra byens borgere, foreninger og institutioner.

Kommunens rolle er at gøre de globale miljøproblemer overskuelig, nærværende og overkommelig på borgernes sociale præmisser. Her tænkes bl.a. på årlige opgørelser over elforbrug, vandforbrug mv. samt CO2 "beregner" som effektivt redskab, da det giver mulighed for at konkretisere borgernes miljøforbrug, og således gøre det nærværende at gennemskue sammenhængene mellem de globale problemer og dagligdagen. Ved implementering af miljøvenlige løsninger - både tekniske løsninger og løsninger der kræver adfærdsændringer - handler det i alle tilfælde om en målrettet vidensformidling til borgerne, således at borgerne opnår viden om, hvordan de kan reducere forbruget.

Kommunen skal fungere som sparringspartner for aktørerne i lokalområderne. Det er derfor en væsentlig forudsætning for projektets succes, at de øvrige forvaltninger deltager i konkretisering og udmøntning af projektet.

Forvaltningen har haft et indledende møde med repræsentanter fra Fjellerad samråd samt skolelederen fra Fjellerad skole. Parterne er meget positiv stemt for projektet, og vil arbejde aktiv for at involvere resten af lokalsamfundet.

Forvaltningen har desuden kontaktet repræsentanter fra de øvrige forvaltninger om tilkendegivelser om deltagelse i projektet. Teknik- og Miljøforvaltningen har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i projektet. Skole- og Kulturforvaltningen har tilkendegivet, at Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling kan kontakte skoler og institutioner i området og indgå i et samarbejde med dem.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Borgmesterens Forvaltning har valgt at følge projektet på sidelinjen via følgegruppen for udmøntning af landdistriktspolitikken.

Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de forvaltninger der ønsker at deltage aktivt i projektet samt fra skole, institutioner, samråd mv. i Fjellerad.

Økonomi/ressourcer

Økonomisk tilskud til projekt C02 neutral landsby på 500.000 kr. fordelt på budgetårene 2010 til 2012 Projektets midler fordeles på kommunale projekter samt projekter som borgere, foreninger mv. kan søge støtte til. Projekterne kan fx være:

• Udviklingsværksted for at igangsætte projektet samt få konkretiseret projektets delelementer.

• Grønt regnskab.

• Rådgivning i forhold til energibesparelser og energirenovering i byggeri.

• Formidlingsprojekter rettet mod skolens elever og borgerne generelt.

• Konkrete projekter igangsat i lokalområdet eller skole, børnehave mv..

• Eventaktiviteter for at sætte fokus på projektet.

• Generel mødeaktivitet.

• Udvikling af elektronisk webbaseret værktøj til registrering af CO2 forbrug samt forum for råd og vejledning.

I forbindelse med projektet gennemføres der en klimascreening udført af eksterne konsulenter. Klimascreening gennemføres for at få et overblik over miljøbelastningen og handlemuligheder på klimaområdet. Det vil endvidere giver borgerne et overblik over byens klimabelastning, samt hjælpe borgerne med at konkretisere indsats og mål. Elementerne i Klimascreeningen er overordnet CO2 – kortlægning, mål og handlingsplan/virkemiddelskatalog og implementering.

Tidsramme

Projektet igangsættes aug. 2010 og løber frem til 2012 med følgende overordnede tidsplan:

Aug 2010 Indkaldelse af følgegruppens medlemmer og projektopstart, klimascreening gennemføres med ekstern bistand.

Jan 2010 Konkretisering af projektets delelementer, indsats og aktivering af byens borgere. Borgermøde, workshop eller lign. for at involverer byens borgere.

Jan 2011 til juni 2012 Udmøntning af projektets delelementer

Juni 2013 Evaluering af projektet

Evaluering

Projektet evalueres via effektmål fra bl.a. grønt regnskab i byen, hvor der forventes målt en effekt af indsatsen. Ved afslutning af projektet foretages der en målopfyldelse, akkulering af erfaringer og forslag til evt. opfølgning. Evaluering af projektets langsigtede effekt gennemføres 1 år efter afslutning af projektet ved inddragelse af aktører i projektet.

 Forvaltningen vil gerne igangsætte projektet CO2 neutral landsby /bæredygtig landsby for at understøtte arbejdet med udmøntningen af bæredygtighedsstrategien samt for at støtte landdistriktsudvikling i kommunen. Projektet skal ses som et forsøgs og samarbejdsprojekt på tværs af forvaltninger samt et projekt med stor grad af borgerinddragelse

 

Ultimate Web