Biogasanlæg

Biogasanlægget ligger nærmest nedgravet i bakkedraget mellem Vaarst og Gunderup i pæn afstand til beboelsesejendomme. Den generer således hverken øjet eller lugtesansen.

Publikation:
Vaarst-Fjellerad Biogasanlæg

fra: Miljøprojekt nr. 386 1998
Indsamling og anvendelse af organisk dagrenovation i biogasanlæg
Miljø, teknik og økonomi

Statusrapport
Henrik B. Møller og Lars Baadstorp
Nelleman, Nielsen & Rauschenberger A/s
Miljø- og Energiministeriet Miljøstyrelsen

Anlægget er idriftsat juli 1997, og ejes af et landmandsejet andelsselskab med begrænset ansvar, men andelsselskabet har indgået en 20-årig aftale med NNR A/S om drift af anlægget. Jysk Biogas har stået som totalleverandør med NNR A/S som rådgiver.

Anlægget behandler en årlig biomassemængde på 40.000 tons gylle og 10.000 tons organisk affald, herunder den mængde organisk dagrenovation, der sorteres i Aalborg.

Det kildesorterede organisk dagrenovation påregnes forsorteret og neddelt på forbrændingsanlægget i Aalborg. I startfasen behandles affaldet uden forbehandling.

Affaldet tilføres tørt til separat reaktor/hydrolysetank, hvor opvarmningen sker med indbyggede varmespiraler. Efter udrådning/hydrolyse snegles biomassen til en separator med stor hulstørrelse, der fjerner plasten. Den flydende fraktion tilføres anlæggets øvrige reaktortanke, hvor der sker en efterafgasning. Den afgassede biomasse udbringes sammen med anlæggets øvrige biomasse til de tilsluttede landmænds lagertanke og anvendes herefter til gødningsformål.

Behandlingen af organisk dagrenovation forventes først at starte op i vinteren 1997/98.

Ultimate Web